Pravidla a podmínky účastni na kempu

 Pravidla a podmínky účasti a bezpečnosti

Závazná pravidla akce a podmínky Raveon Sport z.s., IČO: 14415771, se sídlem
Krestova 1278/22, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 20177 (dále jen „Pořadatel“) pro účast členů Pořadatele na akci Kemp vítězů (dále jen „Podmínky“)

1. PŘEDMĚT PODMÍNEK

1.1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a dalších fyzických osob, vznikající v souvislosti s pořádáním a účastí na akci „Ova kemp“ pořádané Pořadatelem (dále jen „Akce“). Pořadatel, coby spolek, pořádá Akce v rámci své hlavní činnosti výhradně pro své členy, kteří v souladu se stanovami Pořadatele mají právo účastnit se Akcí Pořadatele (dále jen „Účastníci“).

1.2. Tyto Podmínky se vztahují na případy, kdy Pořadatel, coby spolek, poskytuje výhody svým členům v souladu s jeho stanovami, které zahrnují možnost účastnit se na Akci pro Účastníky coby členy Pořadatele (členy spolku). Účastník se stane členem Pořadatele postupem popsaným níže a v souladu se stanovami Pořadatele.

1.3. Pořadatel při plnění těchto Podmínek vyvíjí činnost k uspokojení potřeb Účastníků coby členů spolku v souladu se stanovami a nevystupuje proto jako podnikatel.

1.4. Pro účely účasti Účastníka na konkrétní Akci uzavírá Pořadatel s Účastníkem smlouvu o registraci na danou Akci a o účasti na Akci (dále jen „Smlouva“). Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy, a to od okamžiku jejího uzavření. Smluvní strany si mohou ve Smlouvě sjednat práva a povinnosti odchylně od těchto Podmínek; takové odchylné ujednání má před těmito Podmínkami přednost.

2. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Pro účast na konkrétní Akci se Účastník musí stát členem Pořadatele a registrovat se na danou Akci, a to způsobem uvedeným v těchto Podmínkách a v souladu se stanovami Pořadatele.

2.2. Za Účastníky mladší 15 let musí registraci provést (nebo k ní alespoň musí udělit souhlas) zákonný zástupce Účastníka, případně jiná osoba oprávněná takto za Účastníka právně jednat (dále souhrnně jen „Zákonný zástupce“). Souhlas Zákonného zástupce Pořadatel ověřuje prostřednictvím e-mailové adresy Zákonného zástupce uvedené v registračním formuláři. Bez souhlasu Zákonného zástupce nelze uzavřít Smlouvu a umožnit Účastníkovi účast na Akci.

2.3. Registrace a uzavření Smlouvy probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku Účastník vyplní registrační formulář dostupný na webu www.ovakemp.cz, a odešle jej Pořadateli. V druhém kroku Účastník zaplatí registrační poplatek; až úplným zaplacením registračního poplatku (a při splnění všech ostatních podmínek stanovených těmito Podmínkami) dochází k uzavření Smlouvy.

2.4. Účastník je povinen vyplnit do registračního formuláře na webu www.ovakemp.cz všechny údaje označené jako povinné. Po odeslání vyplněného registračního formuláře Pořadateli kliknutím na možnost „Odeslat“ již není Účastník oprávněn údaje vložené do registračního formuláře měnit, a zadané údaje jsou Pořadatelem považovány za správné a závazné. Pořadatel není povinen Účastníkovi nahradit jakoukoli újmu vzniklou v důsledku zadání chybných, nepravdivých nebo neúplných informací do registračního formuláře.

2.5. Podmínkou pro dokončení registrace je potvrzení, že Účastník četl a že souhlasí s těmito Podmínkami, že se Účastník seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, a že si přečetl a souhlasí se stanovami Pořadatele.

2.6. Pořadatel bez zbytečného odkladu obdržení registračního formuláře potvrdí na e-mailovou adresu Zákonného zástupce uvedenou v registračním formuláři. Součástí potvrzení o obdržení registračního formuláře jsou i pokyny k platbě registračního poplatku.

2.7. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Účastník řádně registrován, Pořadatel ověří souhlas Zákonného zástupce Účastníka s účastí na Akci podle těchto Podmínek, a dále kdy dojde k zaplacení registračního poplatku v souladu s článkem 3 těchto Podmínek. Obsah Smlouvy je určen těmito Podmínkami.

2.8. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při provádění registrace on-line (zejména náklady na internetové připojení) a jejich náklady (dle základní sazby příslušného poskytovatele) si hradí Účastník sám.

2.9. Pořadatel má právo kdykoli přerušit nebo uzavřít registraci, a to i bez předchozího upozornění.

2.10. Veškerá prezentace Akcí na webu Pořadatele je informativního charakteru a Pořadatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Akcí. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3. REGISTRAČNÍ POPLATEK, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Při registraci na Akci je Účastník povinen zaplatit registrační poplatek, jehož výše se liší pro jednotlivé Akce. Výše registračního poplatku se řídí aktuálním ceníkem Pořadatele, který je k nalezení na internetové adrese www.ovakemp.cz. Konkrétní výše registračního poplatku za danou Akci je vždy uvedena i na webu Pořadatele u této Akce, jakož i v potvrzení o registraci Účastníka.

3.2. V registračním poplatku je zahrnut:  (i) vždy členský příspěvek, který Účastník coby člen Pořadatele je povinen platit za rok trvání členství podle ustanovení článku VI. stanov Pořadatele; výši členského příspěvku stanovuje statutární orgán Pořadatele; (ii) případně i doplatek za cenu konkrétní Akce, pokud náklady na účast Účastníka na konkrétní Akci nepokryje v plné výši samotný členský příspěvek.

3.3. Registrační poplatek je splatný 14 (čtrnáct) dní ode dne odeslání registračního formuláře Pořadateli, nedohodnou-li se Účastník a Pořadatel výslovně písemně (alespoň e-mailem) jinak.

3.4. Registrační poplatek je možno zaplatit způsobem uvedeným v potvrzení o registraci; není-li uvedeno jinak, lze platbu provést bezhotovostně převodem na účet Pořadatele č. 1929394939/5500, vedený u Raiffeisen (dále jen „účet Pořadatele“). Po písemné (vč. e-mailu) dohodě s Pořadatelem lze registrační poplatek uhradit i v hotovosti, dle pokynů Pořadatele.

3.5. Zaplacením se rozumí den připsání celé částky registračního poplatku na účet Pořadatele nebo den vydání potvrzení o zaplacení registračního poplatku v hotovosti.

3.6. Případné slevy (slevové kódy) lze uplatnit nejpozději do okamžiku odeslání registračního formuláře Pořadateli dle článku 2 těchto Podmínek.

3.7. Pořadatel po zaplacení registračního poplatku bez zbytečného odkladu Účastníkovi zašle nebo vydá potvrzení, že se Účastník řádně zaregistroval a zaplatil registrační poplatek, a tedy že byla uzavřena Smlouva. Součástí tohoto potvrzení budou tyto Podmínky a stanovy Pořadatele. Na základě tohoto potvrzení o uzavření Smlouvy bude Účastníkovi umožněna účast a Akci. V případě registrace Účastníka on-line toto potvrzení zašle na e-mailovou adresu Zákonného zástupce Účastníka uvedenou účastníkem při registraci.

3.8. V případě, že Účastník registrační poplatek řádně a/nebo včas neuhradí ve stanovené lhůtě, a nedohodne-li se Účastník s Pořadatelem výslovně a písemně (alespoň e-mailem) na jiném datu splatnosti registračního poplatku (např. v den zahájení Akce, na místě v hotovosti), k uzavření Smlouvy ani ke vzniku členství Účastníka nedojde, a tedy Účastníkovi nebude účast na Akci umožněna.

4. PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCI

4.1.Účastník musí pro účast na Akci splňovat všechny podmínky a dodržovat všechny povinnosti v těchto Podmínkách stanovené; v opačném případě mu Pořadatel může odepřít přístup na Akci, nebo ho z Akce vykázat, přičemž Účastníkovi není povinen vracet již zaplacený registrační poplatek.

4.2. Účast na Akci bude umožněna Účastníkům, kteří se prokážou platným potvrzením o uzavření Smlouvy, a kteří jsou zároveň členy Pořadatele v souladu se stanovami Pořadatele.

4.3. Pořadatel stanoví věkovou hranici pro účast na Akci, a to vždy ve vztahu ke konkrétní Akci, u popisu Akce na webu www.ovakemp.cz. Splnění podmínky věku se posuzuje ke dni konání (nebo zahájení) Akce. Pokud není uvedeno jinak, musí být Účastníkovi v den konání Akce nejméně 6 let.

4.4. Akce je otevřena všem zdravotně způsobilým Účastníkům. Zdravotní způsobilost je povinen posoudit Zákonný zástupce Účastníka, a to s ohledem na konkrétní Akci a plánovaný program zveřejněný na webu Pořadatele. Uzavřením Smlouvy a dostavením se na zahájení Akce Účastník potvrzuje, že je zdravotně způsobilý k účasti na Akci a na všech souvisejících aktivitách, a že jeho účast na Akci nepředstavuje pro něj ani ostatní Účastníky nebo Pořadatele nebezpečí.

4.5. Účastník (jeho Zákonný zástupce) je povinen sdělit Pořadateli, zda vyžaduje zvláštní zacházení (například na základě zdravotního stavu).

4.6. Před zahájením Akce se musí každý Účastník důkladně seznámit s těmito Podmínkami a veškeré povinnosti z nich plynoucí striktně dodržovat. V opačném případě si je vědom vzniku možné újmy (např. zranění nebo majetkové škody).

4.7. Je zakázáno účastnit se Akce s jakýmikoli nebezpečnými předměty, které mohou jakkoli jinak ohrozit bezpečnost Účastníků nebo jiných osob (například ostré předměty, nůž či jiné zbraně, nůžky, jakékoli nebezpečné látky a další).

4.8. Účastník je povinen po celou dobu Akce respektovat pokyny Pořadatele, jako i dalších osob, které s Pořadatelem na organizaci akce spolupracují a mohou být takto výslovně označeni (např. označením „pořadatel“).

4.9. Pořadatel má právo vyloučit z Akce jakéhokoli Účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit či ohrožuje bezpečný průběh Akce nebo bezpečnost ostatních Účastníků či jakýmkoli jiným způsobem porušuje tyto Podmínky či právní předpisy. Pořadatel bude informovat Zákonného zástupce Účastníka o důvodech vyloučení. Zákonný zástupce je povinen si vyloučeného Účastníka neprodleně vyzvednout. Vyloučený Účastník nemá právo na vrácení registračního poplatku, ani na náhradu jiné újmy, která mu vyloučením z Akce v důsledku jeho protiprávního chování vznikla.

4.10. Účastník se Akce nesmí účastnit pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek, případně tyto konzumovat v době účasti na Akci.

4.11. Svoje osobní věci si Účastníci musí odkládat na místech k tomu speciálně vymezených a určených Pořadatelem.

4.12. Každý Účastník si je vědom, že Pořadatel vynakládá potřebné úsilí k ochraně zdraví a bezpečí všech Účastníků, nicméně že i přes toto úsilí jsou Akce, coby sportovní akce, spojeny s rizikem možných zranění nebo vzniku jiné újmy či škody na straně Účastníků.

4.13. Každý Účastník je povinen při účasti na Akci důsledně dbát pokynů Pořadatele, těchto Podmínek a právních předpisů. V opačném případě Účastník bere na vědomí, že Pořadatel nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou Účastníkovi v důsledku jeho protiprávního chování a chování v rozporu s pokyny Pořadatele.

4.14. Účastník je povinen při účasti na Akci dbát na svou vlastní bezpečnost a zdraví i bezpečnost a zdraví ostatních Účastníků, zejména jednat vždy v rámci svých vlastních fyzických i psychických možností, a bez zbytečného odkladu hlásit Pořadateli, pokud je jakákoli aktivita v rámci Akce nad jeho síly nebo není schopen ji vykonat z jiného důvodu, pokud se ocitne on nebo jiná osoba v rámci Akce v ohrožení nebo se objeví v rámci Akce jakékoli jiné nebezpečí nebo neobvyklá okolnost.

4.15. Každý Účastník je povinen mít u sebe při účasti na Akci platný průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny pro účely případné potřeby lékařského ošetření. Případné pojištění Účastníka nad rámec povinného zdravotního pojištění (např. pro případ úrazu apod.) Pořadatel doporučuje, nicméně jeho sjednání je na zvážení Účastníka.

5. ZMĚNY A RUŠENÍ AKCE

5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu Akce. V případě, že program Akce nebo celé konání Akce bude Pořadatelem změněno v důsledku okolnosti, která je mimo kontrolu Pořadatele (např. zdravotní stav trenérů, povětrnostní podmínky a jiné živelní události, nařízení nebo opatření orgánů státní moci znemožňující konání Akce dle původního programu apod.), může Pořadatel Akci bez dalšího přesunout na jiné místo (např. do kryté haly) nebo na jiný termín, nebo změnit její program, v krajním případě i zrušit.

5.2. Pořadatel v takovém případě není povinen vracet registrační poplatek.

5.3. Pokud se Účastník po uzavření Smlouvy nemůže Akce zúčastnit (ať už z důvodů na jeho straně, např. zdravotní důvody, nebo z důvodů její změny dle odst. 5.1 těchto Podmínek), je Účastník povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat Pořadatele a tuto skutečnost mu oznámit. Pořadatel s Účastníkem se mohou dohodnout zejména na tom, že:

5.3.1. Účastník se zúčastní jiné Akce Pořadatele v daném roce trvání členství Účastníka (případný rozdíl mezi výší registračního poplatku za původní a novou Akci si Účastník a Pořadatel musí vzájemně vyrovnat); nebo

5.3.2. Pořadatel Účastníkovi vrátí případný doplatek na cenu Akce (část registračního poplatku převyšující členský příspěvek Účastníka), přičemž členství Účastníka ve spolku Pořadatele bude nadále trvat a Účastník bude po dobu jeho členství a na základě svého zaplaceného členského příspěvku oprávněn čerpat další výhody poskytované členům Pořadatele v souladu s jeho stanovami; tímto není dotčena možnost Pořadatele rozhodnout o snížení či prominutí členského příspěvku, nebo

5.3.3. Pořadatel a Účastník se domluví na ukončení členství Účastníka ve spolku Pořadatele; Pořadatel automaticky vrátí Účastníkovi doplatek na cenu Akce (část registračního poplatku převyšující členský příspěvek Účastníka); podmínky vrácení členského příspěvku se řídí stanovami a navazujícími rozhodnutími orgánů Pořadatele.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti Pořadatele a účastníků ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku). Pořadatel neposkytuje Účastníkovi žádnou záruku za jakost.

6.2. Akce má vadu, pokud neodpovídá Smlouvě. V případě, že má Služba vadu, má Objednatel právo Službu reklamovat. Pořadatel v žádném případě neodpovídá vady Akce způsobené Účastníkem nebo třetími osobami.

6.3. Účastník může svá práva z vadného plnění uplatňovat na e-mailu: info@ovakemp.cz.

6.4. Reklamaci je třeba učinit bez zbytečného odkladu poté, co se Účastník o vadě dozvěděl nebo měl dozvědět. Pořadatel bude Účastníka informovat o obdržení reklamace, způsobu jejího řešení, a o jejím vyřešení. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění.

6.5. Pokud byla reklamace oprávněná, má Účastník právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (např. poštovné). Tyto může písemně uplatnit u Pořadatele; nutnost vynaložení nákladů posuzuje Pořadatel.

6.6. Účastník se vzdává nároku z titulu odpovědnosti za škodu, ledaže jde o nárok, kterého se nelze platně vzdát (tzn. v případě úmyslu či hrubé nedbalosti Pořadatele).

7. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

7.1. Všechna oznámení mezi Účastníkem a Pořadatelem, která se vztahují ke Smlouvě nebo mají být učiněna na jejím základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno prostřednictvím e-mailu na příslušné kontaktní adresy.
7.2. Kontaktní údaje Pořadatele:

7.2.1. adresa pro doručování: Raveon Sport z.s., Krestova 1278/22, 70030, Ostrava

7.2.2. email: info@ovakemp.cz

7.2.3. telefon: +420 731 704 682.

7.3. Pořadatel pro účely komunikace s Účastníkem bude využívat adresu elektronické pošty, případně telefonní číslo, které Účastník uvedl při registraci.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Znění těchto Podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

8.2. Tyto Podmínky, uzavřené Smlouvy jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že obsahují mezinárodní (zahraniční) prvek. Veškeré případné spory vznikající v souvislosti se Smlouvou budou s konečnou platností rozhodovány místně a věcně příslušnými soudy České republiky.

8.3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení.

8.4. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu.

8.5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 5. 5. 2022.

 

Partneři

OVA kemp

OVA kemp logo

ikony sociálních sítí