Stanovy Raveon Sport z.s.

STANOVY

Raveon Sport z. s.

 


Čl. I
Základní ustanovení

1             Název:    Raveon Sport z. s. (dále jen spolek)

2            Sídlo:     Krestova 1278/22, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

3            Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

4            Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

Čl. II
Účel spolku

1             Základním účelem spolku je propagovat a podporovat sport u mládeže v České republice.


Čl. III
Členství

1             Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická
nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem spolku, stanovami a tento svůj souhlas vyjádří písemnou přihláškou.

2            O přijetí člena a vzniku členství rozhoduje výkonný výbor.

3            Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

4            Je-li členem spolku osoba mladší 18 let, činí závazná rozhodnutí za tuto osobu kterýkoliv ze zákonných zástupců s přihlédnutím k projevené vůli nezletilé osoby.

5            Členové spolku neručí za vzniklé dluhy spolku.

 

A)   Členská práva a povinnosti

1             Každý člen spolku má právo zejména:

a)     účastnit se činnosti spolku;

b)     být informován o činnosti spolku;

c)      uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;

d)     účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;

e)     volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov, v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let;

f)       ukončit kdykoli své členství.

2            Každý člen spolku má povinnost zejména:

a)     podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu;

a)     dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;

b)     plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;

c)      šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;

d)     řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle
stanov rozhodl;

e)     řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

B)   Zánik členství

1             Členství ve spolku zaniká:

a)     v případě vystoupení člena ze spolku, písemným oznámením člena spolku
na adresu výkonného výboru;

b)     vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;

c)      vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesením a rozhodnutím orgánů spolku nebo jiných členských povinností;

d)     úmrtím fyzické osoby;

e)     zánikem spolku bez právního nástupce.

 

C)   Zánik členství vyloučením

1             O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí
o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.


Čl. IV
Orgány spolku

1             Orgány spolku jsou:

a)     členská schůze, jako orgán poradní;

b)     výkonný výbor, jako orgán nejvyšší;

c)      předseda, jako individuální statutární orgán.


Čl. V
Členská schůze

1             Členská schůze je poradním orgánem a je složena ze všech členů spolku.

2            Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

3            Členskou schůzi svolává výkonný výbor spolku dle potřeby.

4            Členské schůzi přísluší:

a)     předkládat výkonnému výboru návrhy a náměty k činnosti spolku.

5            Mimořádnou členskou schůzi svolává výkonný výbor kdykoliv je potřeba, nebo
žádá-li o to alespoň jedna třetina členů. Předmětem jednání může být kterákoliv
záležitost stanov.


Čl. VI
Výkonný výbor

1             Výkonný výbor je nejvyšším orgánem spolku. Prvními členy výkonného výboru se stávají zakládající členové spolku.

2            Zasedání výkonného výboru svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to pozvánkou zaslanou členům výkonného výboru prostřednictvím e-mailu. Pozvánka musí být zaslána alespoň 7 dní předem.

3            Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4            Výkonný výbor zejména:

a)     zabezpečuje plnění svých usnesení;

b)     schvaluje stanovy a jejich případné změny;

c)      vydává organizační řád spolku;

d)     rozhoduje o přijetí nových členů spolku;

e)     rozhoduje o vyloučení člena spolku;

f)       volí a odvolává členy výkonného výboru;

g)     volí a odvolává ze svého středu předsedu spolku;

h)     řídí činnost spolku a po všech stránkách dbá o naplňování jeho funkce a účelu;

i)       zabezpečuje vedení účetnictví, předepsané evidence, spravuje majetek spolku
či jemu svěřený majetek a dbá o jeho řádné využívání.


Čl. VII
Předseda

1             Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.

2            Předseda zastupuje spolek navenek samostatně ve všech záležitostech.

3            Funkční období předsedy je deset let.


Čl. VIII
Majetek spolku

1             Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva movitého i nemovitého majetku spolku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech
dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

2            Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

3            Za řádné hospodaření spolku odpovídají členové výkonného výboru.

4            Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

a)     členské příspěvky;

b)     dary a dotace všeho druhu;

c)      případné příjmy z  vedlejší hospodářské činnosti.

5            S majetkem spolku musí být nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky.


Čl. IX
Zrušení a zánik spolku

1             Spolek může být zrušen rozhodnutím výkonného výboru a zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. Výkonný výbor jmenuje likvidátora a rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem spolku. Výkonný výbor také oznámí zrušení spolku příslušnému soudu. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku.

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi v Ostravě dne 03. 03. 2022.

 

 

 

Partneři

OVA kemp

OVA kemp logo

ikony sociálních sítí