Zpracovávaní osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ O ZDRAVOTNÍM STAVU

(dále jen „Souhlas“)

Odsouhlasením tohoto dokumentu udělujete Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů o zdravotním stavu pro účely zajištění Vaší bezpečnosti na sportovních a tréninkových akcích pořádaných spolkem Raveon Sport z. s., IČO: 14415771 a to za podmínek níže uvedených.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU:

1. Kdo je správcem osobních údajů a jak ho můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů je spolek Raveon Sport z.s., IČO: 14415771, se sídlem

Krestova 1278/22, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 20177 (dále jen „Pořadatel“). Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt: - Elektronická adresa: info@ovakemp.cz - Doručovací adresa: Krestova 1278/22, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

2. Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Pořadatel pořádá sportovní kempy a jiné sportovní a tréninkové aktivity pro své členy. Pro účely zajištění bezpečnosti účastníků těchto akcí a aktivit umožňuje účastníkům poskytnout Pořadateli bližší informace o zvláštních potřebách účastníka, které mohou zahrnovat i údaje o zdravotním stavu účastníka. Účelem zpracování Vašich osobních údajů o zdravotním stavu tak je zajištění Vaší bezpečnosti a ochrana před vznikem újmy Vás, Pořadatele i třetích osob.

3. Jaký typ osobních údajů zpracováváme?

Pořadatel pro výše uvedený účel zpracovává osobní údaje o Vašem zdravotním stavu, které se mu za tímto účelem sami rozhodnete poskytnout. Jedná se o tzv. „citlivé“ osobní údaje – údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

4. Na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme?

Všechny Vaše osobní údaje uvedené v tomto dokumentu zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu. Pokud Váš souhlas odvoláte, nebudeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje o zdravotním stavu. I pokud však Vás souhlas neodvoláte, Vaše osobní údaje o zdravotním stavu budeme zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou, tedy do doby ukončení Akce. Poté informace o Vašem zdravotním stavu smažeme.

6. Odvolání souhlasu se zpracováním

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli svobodně a zdarma odvolat, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. S odvoláním souhlasu nejsou spojeny žádné postihy. Pořadatel však nebude moci informace o Vašem zdravotním stavu zohlednit při zajišťování bezpečnosti akce.

7. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a komu je předáváme?

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU. Vaše výše uvedené osobní údaje nevyužíváme k profilování ani automatizovanému rozhodování. Udělením souhlasu se zpracováním výše uvedených osobních údajů potvrzujete, že jste se s tímto dokumentem seznámili.

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení, věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete informace o tom, jak my, spolek Raveon Sport z.s., IČO: 14415771, se sídlem Krestova 1278/22, Hrabůvka, 700 30 Ostrava (dále také jen „Spolek“) zpracováváme Vaše osobní údaje, a to v rámci činnosti Spolku pro své členy. Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv s tím souvisejících využijte tento e-mail: info@ovakemp.cz.

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Uzavření a plnění smluv s Vámi. Spolek pořádá v rámci své hlavní činnosti akce pro své členy, na které je třeba se registrovat a uzavřít smlouvu o registraci a účasti na dané akci (dále jen „Smlouva“). Za účelem učinění potřebných opatření pro uzavření Smlouvy a pro následné plnění Smlouvy zpracováváme následující osobní údaje účastníků akce: - identifikační údaje účastníka akce (jméno, příjmení, datum narození) - kontaktní údaje účastníka akce (adresa) - identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce nebo jiné osoby oprávněné jednat za nezletilého účastníka akce (jméno, příjmení, e-mail, telefon), - údaje o zvláštních potřebách účastníka akce, - velikost oblečení účastníka akce, - sport nebo jiná aktivita, které se účastník akce věnuje, - další údaje o plnění Smlouvy a údaje z komunikace s Vámi.

Plnění našich právních povinností. V některých případech nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá zákon. Podle občanského zákoníku jsme, jakožto spolek, povinni vést evidenci našich členů. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo bydliště, údaj o vzniku a zániku členství). Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při: - vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností

- archivování

- plnění zvláštních povinností podle zákona o podpoře sportu nebo při poskytování a čerpání dotací na naši činnost.

Ochrana našich oprávněných zájmů. V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, uplatňování záruky, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování Služby jednali v souladu s právními předpisy. Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme rovněž kontaktní údaje našich členů, pokud nám je poskytnou, a to pro účely možnosti komunikace s nimi, např. pro zasílání pozvánek na zasedání orgánů našeho spolku, nebo na akce pořádané spolkem, případně jiná, nekomerční sdělení.

Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu. Pro účely Vaší účasti na námi pořádaných akcích a sportovních aktivitách zjišťujeme, zda máte nějaké zvláštní potřeby, abychom zajistili Vaši bezpečnost. Pokud nám v rámci informací o Vašich zvláštních potřebách budete chtít poskytnout i konkrétní informace o Vašem zdravotním stavu (např. o Vašich zdravotních omezeních, úrazech, nemocích, alergiích apod.), budeme k tomu, abychom mohli tyto osobní údaje zpracovávat pro zajištění bezpečnosti na naší akci, potřebovat Váš výslovný souhlas. Udělení souhlasu není podmínkou pro umožnění Vaší účasti na akci, ale bez jeho poskytnutí nebudeme oprávněni Vámi poskytnuté údaje o zdravotním stavu evidovat a využívat.

2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte, případně které získáme automatizovaně při Vaší registraci na našem webu. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat. Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění. Pro zpracování Vašich osobních údajů nevyužíváme zpracovatele. Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

3. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím našeho webu a registračních formulářů v nich obsažených. Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování. Vaše osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme osobní údaje takovým způsobem, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromého a osobního života.

4. Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Smlouva Osobní údaje, které zpracováváme pro účely Vaší registrace a uzavření Smlouvy o Vaší účasti na naší Akci, zpracováváme po dobu trvání Smlouvy (po dobu registrace a plnění Smlouvy, tedy do ukončení akce). I poté však Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:

Plnění právních povinností. Osobní údaje, jejichž zpracování nám ukládá právní předpis, zpracováváme po dobu daným právním předpisem stanovenou. Osobní údaje, jejichž zpracování musíme provádět pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat po dobu 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

Oprávněné zájmy. Osobní údaje uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči nám, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám – tedy pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, údaje o plnění Smlouvy (obsah, informace o jejím uzavření a plnění), informace z komunikace s Vámi.
Souhlas. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, jsou zpracovávány po dobu trvání Vašeho souhlasu, tedy než souhlas odvoláte. Údaje, které nezpracováváme na základě souhlasu nemůžeme smazat v případě Vaší žádosti, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

5. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů. Vždy Vás budeme informovat o:

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců,

e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

a) požádat nás o vysvětlení,

b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení: Antivirová ochrany, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky ochrany.

Partneři

OVA kemp

OVA kemp logo

ikony sociálních sítí